oppstarta prosjekt
planlagte tiltak
Kart illustrasjon Haukelivegen
lukk

E134 Seljordstrond

Utbetring av 2 delstrekningar langs Seljordsvatnet
Prosjektet skal bompengefinansierast. Bompengeproposisjonen er venta godkjend av Stortinget hausten 2018 og at byggestart blir i 2019.