RV36 Årnes-Slåttekås

Påkobling av trafikkgrunnlaget i Bergensregionen øker samfunnsnytten ved E134 som hovedkorridor øst-vest fra bra til et av de mest lønnsomme samferdselprosjektene i Norge. Da får man samlet trafikken på begge sider før man krysser fjellet i en hovudkorridor. Det finst ulike forslag og alternativ for hvor og hvordan man skal nytte Bergen og E134 sammen. Det ligger nå på Statens vegvesen å finne, vurdere og anbefale beste løsning for dette.

Status

Det skal utarbeides en KVU (konseptvalgutredning) for ulike alternative konsept for å koble Bergensregionen på E134.

Fakta

• Gjør E134 til raskeste veg mellom Oslo og Bergen

• Gir svært høg samfunnsnytte

• Kostnadsestimat 18 mrd