24/6/2021

Gode gjennomslag i vedteken NTP 2022-33

Regjeringa la fram sitt framlegg til NTP 19.mars 21. I dette framlegget var det lagt inn 4 større og 1 mindre prosjekt på E134 aust-vest. Stortinget la også inn 500 mill til oppstart Bakka - Solheim

Regjeringa la fram sitt framlegg til NTP 19.mars 21. I dette framlegget var det lagt inn 4 større og 1 mindre prosjekt på E134 aust-vest. Gjennom Stortinget si handsaming vart det i tillegg lagt inn 500 mill i oppstartsmidlar til Bakka - Solheim. Selskapet er så langt godt nøgd med NTP prosessen, no gjeld det å få midlar og eigne Stortingsproppar på det enkelte proskjekt uttalar styreleiar Roald Aga Haug

Tilbake